Nya föreskrifter för tandsköterskeutbildningarna

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat om nya föreskrifter som reglerar innehåll och förkunskapskrav på tandsköterskeutbildningarna.

Föreskrifter gällande nationellt likvärdigt innehåll

De nya föreskrifterna om nationellt likvärdigt innehåll är anpassade efter de nya bestämmelserna i 2 kap 13 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, som trädde i kraft den 1 februari i år.

 

Bestämmelserna i förordningen reglerar vilka krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande ska ha uppfyllt för att utbildningen ska få avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Dessutom krävs att den studerande ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller för utbildningar som påbörjas efter den 31 december 2016.

 

Myndighetens nuvarande föreskrifter (MYHFS 2014:6) om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll, kommer att upphävas i samband med att de nya föreskrifterna träder i kraft. Men det finns övergångsbestämmelser som anger att föreskrifterna (MYHFS 2014:6) fortfarande gäller för utbildningar som har påbörjats före den 1 januari 2017.

 

 De nya föreskrifterna har beteckningen MYHFS 2016:13 och kan laddas ner här.

Nyheter i föreskrifterna gällande nationellt likvärdigt innehåll

Nedan anges endast det som är nytt, i övrigt är det oförändrat.

Nytt om kunskaper, färdigheter och kompetenser i bilaga 1

För yrkeshögskoleexamen ska den studerande nu dessutom ha färdigheter genom att kunna informera och undervisa grupper på svenska samt minst ett främmande språk. Den studerande ska även ha kompetenser genom att ha förmåga att behandla innehållet i ett område med anknytning till kursinnehållet som leder till vidare lärande och professionell utveckling, förmåga att övervaka arbetsverksamheten samt förmåga att slutföra förelagda projekt.

Nytt i kurserna i bilaga 2 (markerat)

Utbildningen har utökats med 25 yrkeshögskolepoäng (Yhp) genom att de tre kurserna lärande i arbete (LIA) alla har utökats med 5 Yhp vardera. Dessutom har ett examensarbete på 10 Yhp tillkommit. Vidare har målen med LIA-kurserna förtydligats.

Administration och organisation

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt, på svenska och på minst ett främmande språk.

Odontologi 1

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

 

Odontologi 2

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området som att till exempel framställa temporära ersättningar.
Mål:
Den studerande ska – ha förmåga att assistera och planera samt identifiera resurser för att utföra arbetsuppgifter inom området som att till exempel ta fram rätt instrument vid olika kirurgiska ingrepp i munhålan.

Oral hälsa 1

Kursbeskrivning:
Kursen ska ge färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete som att exempelvis utföra munhygienkontroll.

Oral hälsa 2

Mål:
Den studerande ska – kunna diskutera och informera om munhälsa och tandvård såväl till grupp som individuellt på svenska samt på minst ett främmande språk,

Vårdhygien och smittskydd

Mål:
Den studerande ska

– ha kunskap i hygienrutiner (basala kunskaper i hygienrutiner är borttagna)

–  ha kunskap i skötsel och användande av diskdesinfektor, autoklav och övrig medicinteknisk utrustning och kunna föra loggbok över olika tester av denna utrustning,

– kunna planera, utföra och utvärdera hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik och därigenom lösa sammansatta problem som att exempelvis förebygga smittspridning på en tandvårdsklinik genom sterilarbete utifrån klinikens rutiner.

Teamtandvård

Mål:
Den studerande ska
– kunna identifiera och planera resurser som behövs för att utföra arbetet i ett tandvårdsteam,
– kunna övervaka arbetsverksamheten genom exempelvis tidböcker och revisioner av patient samt kunna kalla patienter och planera dagarna utifrån klinikens tidböcker.

Föreskrifter gällande nationella förkunskapskrav

Myndigheten har även utfärdat nya föreskrifter som anger de nationella förkunskaper som krävs för att vara behörig till utbildningar med inriktning tandsköterska. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången på utbildningar som beslutas efter den 1 april 2017.

 

 De nya föreskrifterna har beteckningen MYHFS 2016:14 och kan laddas ner här