Etiska regler

.
Etiska nämnden i Svenska Tandsköterskeförbundet består av:

Mary Grace Sabado
070 044 72 27
marygrace.svetf@gmail.com

 

Regler antagna på förbundets representantskap den 25 mars 2012

Svenska Tandsköterskeförbundet, Vision och Unionen som förbund skall tillsammans ta tillvara medlemmars yrkesmässiga intressen.

Du ska kunna uppleva trygghet i Ditt arbete. Det förutsätter att Du känner till de regler och bestämmelser som råder på Din arbetsplats och har kunskap om vad ett felaktigt handlande kan få för följder.

 

Verksamhetens mål: förebyggande av tandsjukdomar och bevarande av god tandhälsa förutsätter tandsköterskor som arbetar miljömedvetet och självständigt tar ansvar för sin yrkesverksamhet.

För att kunna påverka Ditt arbete måste Du känna ansvar för Din yrkesutövning. Den tandsköterska som får ansvar utan att själv kunna påverka sin egen arbetssituation upplever den som ohållbar och utför sina åliggande utan arbetsglädje och reellt ansvar.

Ett reellt medbestämmande i arbetet är en facklig grundfråga och är nödvändig för att Du ska kunna ta Ditt yrkesansvar.

Arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL) är viktiga lagar, vilket gör att Du genom Dina fackliga företrädare kan påverka Din yrkesutövning.

Samverkansavtalet behandlar frågor som arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet inom folktandvården. Din erfarenhet från Ditt yrkesområde är viktigt för det fackliga arbetet att förbättra de förutsättningar under vilket Ditt arbete ska utföras.

Dina anställningsförhållanden som arbetstagare regleras också enligt anställningsskyddslagen och gällande kollektivavtal. (lag 1998:5319) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområde, §8 om Tystnadsplikt.

STF vill informera Dig genom denna folder om de regler som rör Ditt yrkesansvar och om förbundets – fackets arbete med ansvarsfrågor.

Att ta ansvar innebär att Du ska känna till gällande regler och följa dem samt att de följs av Dina arbetskamrater och att arbetssituationen på Din arbetsplats är uppbyggd och fungerar sa att Du kan ta Ditt ansvar.

Tandsköterskan bör meddela överträdelser emot dessa regler till Svenska Tandsköterskeförbundet Etiska nämnden.

Kontakta oss om Du vill ha hjälp i något ärende!

Etisk nämnd 3 personer. 2 professionella, 1 lekmannaledamot. Väljes på STF:s representantskap. Mandattid 2 år.

Etiska regler för tandsköterskor

Tandsköterskan omhändertar patienter och påtar sig ansvaret att skapa en god fysisk, psykisk och social atmosfär. Riktar uppmärksamheten på förebyggande av tandsjukdomar och bevarande av god tandhälsa genom undervisning och information. Tandsköterskan arbetar självständigt med patient, assisterar eller administrerar. Tandsköterskans arbete är grundat på individens behov.

 1. Tandsköterskan ska hålla högsta möjliga kvalitet inom tandvården och i   yrkesutövningen, genom att vara välutbildad och uppehålla sina teoretiska och praktiska kunskaper.
 2. Tandsköterskan bedömer sin egen kompetens när det gäller att mottaga delegerade arbetsuppgifter.
 3. Tandsköterskan ska genom sin tystnadsplikt behandla alla personliga upplysningar som konfidentiella.
 4. Tandsköterskan är skyldig att utföra tandläkarens ordination med omdöme och lojalitet samt vägra ta del i oetiska åtgärder.
 5. Tandsköterskan ska eftersträva ett gott samarbete med medarbetarna inom tandvården och med andra yrkesgrupper samt alltid uppträde så att yrkeskåren respekteras.
 6. Tandsköterskan som arbetar inom tandvården ska endast mottaga lön och andra ersättningar i enlighet med gällande avtal.
 7. Tandsköterskan ska arbeta medvetet för att miljöanpassa arbetsplatsen till nutida krav. Motivation; viktigt att alla tar sitt ansvar för miljön och försöker påverka t.ex  inköp, avfallshantering, sopsortering och återvinning på arbetsplatsen och tänka miljömedvetet i alla situationer.
 8. Tandsköterskan får i sin yrkesutövning inte låta sig påverkas av patientens nationalitet, religion, ras, hudfärg, politisk åskådning, kön eller samhällsställning.
 9. Tandsköterskan skall alltid sträva efter att vara en god ambassadör för tandvården.

Etiska nämnden

Supplement till Etiska regler för tandsköterskor.
Svenska tandsköterskeförbundets Representantskap beslöt i april 1986, oktober 1988, mars 2001 och mars 2012 ändringar och tillägg;

 • att anta etiska regler for tandsköterskor att inrätta en särskild nämnd – Etiska nämnden för tandsköterskor.
 • att verka för att de etiska frågorna fortlöpande diskuteras inom och utom organisationen, och
 • att uppdra till etiska nämnden att ta erforderliga initiativ till kontakt med organisationer och myndigheter inom verksamhetsområdet. De antagna reglerna ska därvid utgöra underlag för diskussion med dessa organ.
 • att årligen revidera…

Etiska regler

Dessa etiska regler syftar till att medvetandegöra tandsköterskan om de etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen samt att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt bemötande. Det åligger medlem av STF att i sin yrkesutövning ständigt följa dessa regler samt att verka för att kollegor efterlever dem.

Flera yrkeskategorier har frivilligt antagit etiska regler eller riktlinjer. Historiskt grundas dessa på den etiska förhållning som uttalas i Genevedeklarationen som antogs av världshälsoorganisationen 1949 som omfattar etiska regler för läkarkåren. Den lyder i översättning:

”Då jag nu bliver antagen såsom medlem av läkarkåren förpliktar jag mig högtidligen att viga mitt liv åt medmänsklighetens tjänst.
Jag skall skänka mina lärare den aktning och tacksamhet som tillkommer dem.
Jag skall utlova mitt yrke med samvete och värdighet Mina patienters hälsa skall var min första plikt.
Jag skall respektera de hemligheter som anförtros mig.
Jag skall med alla medel i min makt bibehålla läkaryrkesheder och traditioner. Mina kolleger skola vara mina bröder.
Jag skall bibehålla den yttersta respekt för mänskligt liv från tiden för konceptionen, icke ens under hot skall jag använda mina medicinska kunskaper i strid mot humanitetens lagar.
Jag giver dessa löften högtidligt, fritt och på min heder”.

 

ANTOGS OMARBETADES
Tandläkarnas regler 1943 2000
Läkarnas regler 1951 1968
Sjuksköterskorna regler 1953 1973
antogs på nytt utan revidering 1989
Tandsköterskornas regler 1986 2012
Riktlinjer for socialt arbete 1986
Tandhygienisternas regler 1992 2000

Etiska nämndens sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter varav en ska vara lekmannaledamot – jurist. De tre professionella tandsköterskorna bör representera såväl privat som folktandvård samt specialisttandvård.

 

Etiska nämndens uppgifter och åligganden:

 • att ur etisk synpunkt bevaka och tillvarata tandsköterskornas intressen och därvid dokumentera principiella ställningstagande i etiska frågor.
 • att vara rådgivande och remissinstans till STF och dess samarbetsorgan samt bistå utredningen i frågor som rör nämndens verksamhetsområde.
 • att ge råd och rekommendationer i enskilda ärenden avseende tandsköterskans yrkesutövning inom nämndens verksamhetsområde.
 • Anmälan sker till STFs förbundsexpedition som vidarebefordrar till nämnden för behandling
 • Ärendebehandling sker konfidentiellt om inte annat överenskommit med den enskild
 • Endast medlem i STF kan för enskilt ärende behandlas i nämnden
 • Om så erfordras och omständigheterna tillåter ska ansvarighetsfrågan hänskjutas till berörda ansvarighetsinstanser t ex hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd m m.