Ska jag påpeka att det inte går rätt till?

"Jag ser upprepade felbehandlingar och feldebiteringar på min klinik av flera tandläkare. Ska jag reagera?"

Etiska nämnden . får in många frågor inom många olika områden, och vi försöker svara på dem alla så gott vi kan. Denna gång en fråga om hur man ska göra om man ser att en tandläkare gör felbehandlingar och feldebiteringar.

Fråga:
Jag jobbar som tandsköterska på en medelstor klinik och jag ser upprepade felbehandlingar och feldebiteringar på min klinik av flera tandläkare. Felbehandlingar i form av tex omgörning av helt intakta tidigare fyllningar. Feldebiteringar där jag ser min tandläkare debiterar för fler ytas fyllning även fast man har gjort enytsfyllning, eller en enkel behandling debiterats som komplicerad vårdåtgärd. Vad kan jag göra för det känns inte okey att hålla tyst?
.
Svar:
Prata först med personalen eller chefen på den mottagning du jobbar och påpeka bristen eller felaktigheter. Vårdgivaren tillika kliniken, behandlande tandläkaren är skyldig att ta emot klagomål och synpunkter från både kollegor och patienten, samt besvara klagomålet, och i vissa fall vidta åtgärder för att bristen/felaktigheten inte skall hända igen. (5 kap. 3 § SOSFS 2011:9).

Om du inte får gehör eller ingen åtgärd vidtas där kan du uppmana patienten att vända sig till patientnämnden som kan hjälpa patienten att för fram klagomålet till kliniken/ vårdgivaren/behandlande tandläkare och få det besvarad av vederbörande. Kliniken/vårdgivaren/behandlande tandläkare är skyldig att bistå patientnämnden all information, fakta som behövs.

Vid allvarlig skada som detta fall borra friska tänder för att fylla och ta mer betalt, tillbud eller brott skall du anmäla detta till IVO som är en tillsyn myndighet och utreder händelsen.

Vid klagomål om feldebitering eller om behandlaren debiterar mer för utförd behandling kan du göra en anmälan hos Försäkringskassan som kan utreda och begära dokumentation och underlag för utförd behandling.

Det finns föreskrifter och handböcker för Hälso-och sjukvård bland annat på Försäkringskassans och Socialstyrelsens hemsida om man vill läsa på mera vad som gäller vid klagomål.

Mvh Etiska nämnden