Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter inom Svenska Tandsköterskeförbundet
Maj 2018

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Svenska Tandsköterskeförbundet behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Ändamålet för Svenska Tandsköterskeförbundet finns på www.svetf.se (Stadgar).

Information om Svenska Tandsköterskeförbundets behandling av dina personuppgifter vid hantering av utskick digitala nyhetsbrev, medlemshantering samt vår hemsida.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ansöker om att bli medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet, kontaktar oss, eller på www.svetf.se

Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera medlemskapet, samt för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig enligt nedan.

Hantera medlemskapet

För att hantera medlemskapet t.ex. hantera din ansökan om att bli medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet, för att besvara förfrågningar från dig, registrera och för att skicka ut tidningen Tandsköterskan, digitala nyhetsbrev, samt medlemsavgift till dig, behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer.

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

I syfte att kommunicera relevant information med dig och lämna generella och eventuella personliga erbjudanden från Svenska Tandsköterskeförbundet och utvalda samarbetspartner, behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress. Information kommuniceras till dig i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på www.svetf.se.

Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar uppgifter om ditt medlemskap i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Behandlingen sker med stöd av intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och utvärderingar och kräver därför inte ditt samtycke.

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED

Content Avenue AB

  • Content Avenue AB
  • Handelsbanken
  • Länsförsäkringar
  • Ess2
Kommunikation och lämnande av erbjudanden och information

Genom ett separat samtycke delar vi personuppgifter, såsom identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress. Genom att acceptera medlemskapet i Svenska Tandsköterskeförbundet lämnar du ditt samtycke.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Svenska Tandsköterskeförbundet. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

Om du upphör att vara medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet kan vi fortfarande behandla och spara dina uppgifter i andra sammanhang, t.ex. i samband med statistik.

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag via exp@svetf.se.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke via exp@svetf.se. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för hantering kan du inte längre vara medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla till detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i digitala nyhetsbrev.

Från och med den 25 maj 2018 har du även rättigheterna nedan om det följer av gällande dataskyddslagstiftning.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Svenska Tandsköterskeförbundet, 802003–4289
E-post: info@svetf.se

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Förbundsordförande Tina Hilding
E-post: info@svetf.se, märk e-post med ”dataskyddsombudet”