Ökad livslängd ställer nya krav på tandvården

Antalet äldre . som blir riktigt gamla och lever ett friskare liv längre upp i åldrarna ökar. ”Det ställer nya krav på tandvården då allt flera äldre har kvar sina egna tänder längre än tidigare”, säger Maud Hultin, specialisttandläkare i Oral Protetik. ”Om munhygien inte längre kan utföras optimalt och salivsekretionen minskar på grund av sjukdomar och läkemedelsanvändning riskerar munhälsan att försämras snabbt.”

Maud Hultin utvecklar sin syn på Protetik i äldrevården på STF:s yrkeskonferens .

– Det är viktigt att förbättra rutinerna av kallelsesystem för kontroller och behandling av de äldres orala hälsa så att de inte riskerar att förlora kontakten med tandvården och faller ur revisionslistorna, menar hon.

Att ha god kontakt med anhöriga kan vara till stor hjälp i tandvården, både när det gäller hjälp med att komma till kliniken och när det gäller diskussion om en eventuell behandlingsplanering.

– I grunden är det ju en positiv samhällsutveckling att andelen äldre ökar i befolkningen  och antalet tandlösa äldre minskar men det kräver också en annan beredskap på personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. En risk är när munhälsan försämras  av bland annat sjukdomar, muntorrhet och dålig motorik och de äldre inte klarar av att sköta sin munhygien. Munhälsan försämras snabbt, bland annat av karies och parodontit, vilket medför tandutdragningar och behov av protetiska ersättningar i hög ålder.

Maud Hultin nämner också de äldre som fortfarande bor hemma men som behöver vård och omsorg från hemtjänsten, som en utsatt grupp. Här liksom på äldreboenden krävs ökade insatser gällande utbildning av personal när det gäller munhälsa.

– Vi inom hälso- och tandvården bör ha en bättre kunskap om möjligheterna och rättigheterna för de äldre, att få subventionerad tandvård från landsting eller Försäkringskassan.

Sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning har rätt till ekonomiskt stöd från landstinget, i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Vid sjukdom som påverkar tänderna kan förebyggande tandvård behövas, det kallas särskilt tandvårdsbidrag och som betalas ut av Försäkringskassan.

Hur ser gruppen äldre på tandvården?

– Många fick aldrig regelbunden tandvård eller profylaktiska insatser, de gick till tandläkaren vid akuta besvär, detta har givit bestående tandvårdsrädsla i många fall. Det är något man behöver ha förståelse för.

 

Maud Hultin

Maud Hultin är legitimerad tandläkare sedan 1986 med specialistexamen i oral protetik år 2003. Hon arbetar idag på Specialisttandläkarna, Sophiahemmet och är även ledamot i Tandläkarförbundets kursnämnd där hon arbetar för fortbildning av tandvårdspersonal i bland annat ämnesområden som protetik och äldretandvård.

 

Fredrik Mårtensson