Negativa besked – men kampen går vidare!

Inga nya lagar . Och inget skydd för tandsköterskornas yrkestitel. Det är Socialdepartementets bistra besked inför mötet med STF nästa vecka.
– Men vi ger oss inte. Det handlar om respekten för vårt yrke, säger Erja Anttonen, STF:s förbundsordförande.

Erja Anttonen

Kampen går alltså vidare. Närmast på Rosenbad den 23 oktober då Svenska Tandsköterskeförbundet åter möter ansvariga på Socialdepartementet.

– Vår inställning är klar: vi måste skapa ett system där utbildade tandsköterskor får någon typ av bevis på sin behörighet, kopplad till sin examen, säger Erja Anttonen.

– Situationen försvåras av att vissa vårdgivare inte tycker det är särskilt nödvändigt och anställer outbildade biträden. Men officiellt är de av motsatt uppfattning och bedyrar behovet av välutbildade tandsköterskor.

Hon ser flera fördelar med att ge MYH i uppdrag att föra ett register över examinerade tandsköterskor.

– Det skulle underlätta för arbetsgivarna. Och då blir det också enklare att i framtiden väga pensionsavgångar mot behovet av nya utbildningar.

Vi ställde fyra frågor till David Hakula, politisk sakkunnig hos socialminister Annika Strandhäll och handläggare vid förhandlingarna med regeringen.

Här är hans svar.

1) Hur ser du på utsikterna till att utbildade tandsköterskor kan få någon typ av certifiering eller skyddad yrkestitel, kopplad till sin examen?

David Hakula

– Det finns branschspecifika certifieringar inom olika områden och det finns inga hinder för att branschen själva bestämmer om sådana. Vanligtvis styrs inte certifieringar via lagstiftning.

– I nuläget ser vi inte att det finns tillräckligt starka skäl som talar för att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv finns behov av en skyddad yrkestitel.

2) Tandsköterskorna vill skilja sin yrkesroll från så kallade ”tandvårdsbiträden”, som ofta gör samma arbetsuppgifter men helt utan utbildning. Är det ett rimligt krav, tycker du?

– Det är ett vårdgivaransvar att säkerställa att patienterna erbjuds vård av god kvalité och att den personal som finns i vården har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter.

– Om det är så att tandvårdsbiträden i en viss verksamhet har för låg kompetens i förhållande till arbetsuppgifterna, och det därigenom finns risker för patientsäkerheten, så kan IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, granska verksamheten.

3) Kan man tänka sig att MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, för ett register över examinerade tandsköterskor?

– Vi utgår ifrån arbetsgivare och vårdgivare säkerställer att en person som påstår sig vara examinerad tandsköterska också är det. Eftersom arbetsgivare som regel bör kräva in examensbevis är vi lite tveksamma till vad ett register skulle tillföra.

4) Vad, enligt din uppfattning, krävs för att arbetsgivarna enbart ska anställa utbildade tandsköterskor? En lagändring, en förordning?

– Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten, så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården.

– De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

– I nuläget finns inga planer på att ändra på dessa grundläggande principer för svensk hälso- och sjukvård och tandvård.