Färre lösgommar – fler implantat

– Tandvården fungerar . egentligen väldigt bra! Myndigheterna har tagit till sig av den konstruktiva kritik vi och andra framfört.
Det säger Marie Udén, sekreterare på STF, efter ett dialogmöte mellan ett 40-tal representanter från myndigheter och tandvårdens organisationer.

Hela tandvårdsbranschen, alla yrkesförbund och representanter för högskolor, fanns med på mötet 4 september hos TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, i Stockholm.

Dessutom deltog Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, SKaPa och IVO.

– För Svenska Tandsköterskeförbundet är det strategiskt viktigt att vara med och påverka i dessa sammanhang, fastslår Marie Udén.

– Vi får förhandsinformation, som visar trender inom tandhälsan, som vi kan diskutera kring. Vi får tillfälle att framföra synpunkter och förslag, även konstruktiv kritik. På så vis gör vi tillsammans tandvården bättre.

Flera exempel på förbättringar presenterades vid mötet: SSM berättade om de nya strålskyddsreglerna, SKaPa visade hur det nya svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit byggs upp.

Folkhälsomyndigheten presenterade om det nya folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik hälsa, där även tandhälsan numera ingår. Målet är att de hälsoklyftor som finns idag ska försvinna inom en generation.

Att mycket trots allt förbättrats de senaste fem åren visade en omfattande sifferstatistik kring det statliga tandvårdsstödet som TLV presenterade.

Där visades bland annat att antalet basundersökningar hos tandläkare har minskat med 11% sedan 2013, medan undersökningarna hos tandhygienister ökat med 9%.

Parodontalbehandlingar och bettskenor har ökat med 7% respektive 12%, medan fyllningar och rotfyllningar minskat med 11% respektive 8%.

Den mest slående förändringen gällde den kraftiga ökningen av implantatoperationer och implantatprotetik som numera omfattas av tandvårdsstödet. Åtgärdade delkäkar har ökat med 78% och implantatkronor med 86%. Medan antalet lösgommar minskat med 17%. 2019 planeras inga stora förändringar i stödet. Men TLV ska göra språkliga förtydliganden och ytterligare förtydliga regler och tillämpningar bland annat gällande undersöknings- och röntgenåtgärder.