Så tycker facken om lönesituationen för tandsköterskor

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård finns nio åtgärder som fått rekommendationen icke-göra .

Avtalsförhandlingarna . är i slutfasen och ett nytt löneavtal förväntas vara klart den 30 januari. Trycket underifrån är hårt, men också pressen från arbetsgivarna att hålla igen. Men hur står sig egentligen tandsköterskornas löner i förhållande till likvärdiga yrkesgrupper och hur ska man lönemässigt värdera utbildning och erfarenhet. Svenska Tandsköterskeförbundet har pratat med ombudsmännen Gunilla Krieg på Unionen och Carl Eos på Vision, de två stora fackförbunden som organiserar landets tandsköterskor.

.

Anser ni att tandsköterskorna har en rimlig lönenivå, jämfört med andra vårdyrken, ex. undersköterskor?

Gunilla Krieg, Unionen. Fotograf: Patrik Nygren
Unionen:

Enligt statistik som samlats in av Almega Vårdföretagarna och Unionen har privatanställda behöriga tandsköterskor ungefär samma lönenivå som undersköterskor har enligt SCB:s statistik. Betydligt fler undersköterskor arbetar på kvällar och helger och har därför ersättning för obekväm arbetstid. När en tandsköterska har läst 1½ år på Yrkeshögskola, ofta med studielån, bör lönen ligga högre än den som enbart har gymnasieutbildning, för att studielånen ska kunna återbetalas utan att den som studerat ska förlora ekonomiskt på studierna. Alltså bör lönenivån för tandsköterskor vara lite högre än för undersköterskor som inte har eftergymnasial utbildning.

Vision:

Nej, tandsköterskor som grupp har generellt för låga löner och för liten lönespridning.

Vad tycker ni är en rimlig lönenivå för tandsköterskor? Ingångslön, efter fem år, efter tio år?

Unionen:

Ingångslön för en nyutbildad tandsköterska kan vara ca 24000 kr/månad och därefter bör löneutvecklingen vara ca 3 procent per år.

Vision:

En viktig fråga för Vision är att det ska vara möjligt att få upp sin lön genom att göra ett bra jobb, alla ska kunna påverka sin lön. Därför behöver lönespridningen öka och vara minst trettio procent inom yrkesgruppen.

Vad gör ni på Unionen/Vision för tandsköterskornas löneutveckling?

Unionen:

Vi förhandlar om löneavtal som ska ge reallöneutveckling, alltså en högre löneutveckling än inflationen. Under 2019 var lönehöjningen 2,3 % i genomsnitt i Unionens avtal för tandsköterskor.

Carl Eos, Vision. Fotograf: Stina Loman / Tidningen Vision
Vision:

Vision är ett stort fackförbund med många olika projekt igång och gemensamt för mycket som vi gör inom området lön är att hela tiden möjliggöra för den enskilda att påverka sin lön. En intressant sak som vi gör just nu är att vi hösten 2020 har tecknat ett nytt löneavtal där bland annat Folktandvården ingår i en lokal och central insats där arbetsgivarna ska tillsammans med oss ta fram planer för hur möjligheterna till lönekarriär ska stärkas. Detta arbete pågår redan nu på central nivå och startar på lokal nivå hösten 2021.

Vilka är de stora utmaningarna för tandsköterskornas löneutveckling?

Unionen:

Att tandläkarmottagningar kan anställa vem som helst och utbilda dem till tandsköterskor, eftersom det inte är en skyddad titel och att det på många orter inte finns mer än en tandläkarmottagning att arbeta på. Vill man inte flytta kan det vara svårt att få upp lönen på vissa orter.

Vision:

Vi har ett problem med strukturella löneskillnader där flera kvinnodominerade yrkesgrupper inom välfärden har för låga löner. Personer inom dessa yrkesgrupper ska ha större möjligheter att göra lönekarriär och påverka sin lön.

I dag finns en yrkeshögskoleutbildning på 325 poäng för tandsköterskor, hur mycket mer bör den utbildningen ge i lönekuvertet?

Unionen:

Det ska löna sig att utbilda sig och en utbildad tandsköterska bör ha minst 10 % högre lön än övrig tandvårdspersonal utan utbildning. Unionen och Almega Vårdföretagarna samlar in lönestatistik för ”behöriga tandsköterskor” och ”övrig tandvårdspersonal” och det skiljer flera tusen i genomsnittlig lön.

Vision:

Utbildning är positivt och det är ett sätt att stärka enskildas kompetens och utveckla yrkesgruppen. Samtidigt ska lönesättningen vara individuell och grunda sig på arbetstagarens prestation.

Hur mycket mer ska en specialistutbildad tandsköterska ha jämfört med en grundutbildad?

Unionen:

Det bör finnas en skillnad, men en grundutbildad tandsköterska med lång erfarenhet kan helt i enlighet med löneavtalet ha högre lön än en nyutbildad specialisttandsköterska.

Vision:

Vidareutbildning ska löna sig men eftersom lönesättningen inte kan grunda sig enbart på en enskilds utbildning är det svårt att ange en siffra. Arbetsgivaren ska göra en helhetsbedömning av en arbetstagares arbete och där är vidareutbildning en del som kommer leda till högre kompetens och bra insatser.

Vilka andra frågor utöver lön tycker ni är viktigast i denna avtalsrörelse vad gäller tandsköterskorna?

Unionen:

Högre ersättning för obekväm arbetstid, storhelgstillägg och möjlighet att omvandla semestertillägg till fler semesterdagar.

Vision:

I årets avtalsrörelse har mycket fokus legat på att säkerställa att tandsköterskor, liksom andra vision-medlemmar inom välfärden, inte ska förlora på avtalsförlängningar i och med pandemin. Vi lyckades få igenom ny lön från 1 april 2020. Vi kommer också, som jag nämnt tidigare, fortsätta och intensifiera arbetet med att öka möjligheterna till lönekarriär. Utöver detta har vi fått igenom bland annat sänkt arbetstidsmått för arbetstagare som arbetar ständig natt och klargöranden runt att alla ska få sitt arbetsschema minst fjorton dagar i förväg.