Coronaåret stora utmaningar för tandhälsan

9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och att den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.

Tandvårdsbesöken 2020 . minskade med nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjukdomsbehandlingsbesök ställdes in, där ingår borttagning av tandsten som en av de vanligaste åtgärderna.

Den stora tandhälsorapporten 2021, framtagen av Aqua Dental, visar ett Sverige med tydliga skillnader. Geografiskt, socioekonomiskt och åldersmässigt varierar svenskarnas vanor, beteenden och synsätt på tandvården och den egna tandhälsan.

Samtidigt är tandvården ett område i snabb förändring, där teknikutvecklingen hela tiden flyttar gränserna för vad som är möjligt. Med detta förändras också normerna. Idag säger en majoritet av svenskarna att de vill bleka sina tänder. För bara några år sedan var dylika kosmetiska ingrepp udda fenomen.

De stora skillnaderna mellan kommuner tydliggör segregationen. Ett exempel är Stockholmskommunerna Danderyd och Botkyrka. I Danderyd går 50,7 % årligen på basundersökning och endast 1,9 % får uppsöka akut tandvård. I Botkyrka går endast 26,9 % på basundersökning och 5,3 % får uppsöka akut tandvård. I områden där en låg andel patienter genomför rutinundersökningar går akutbesöken istället upp. En femtedel av patienterna har undvikit att gå till tandläkaren av oro för kostnaden, vilket är dubbelt så många som undvikit tandvården av rädsla för att gå till tandläkaren. Tandvårdsbidraget som syftar till att göra tandvården mer jämlik och stimulera till att fler individer genomför fler regelbundna besök belyser istället segregationen. Av de med hög inkomst använder 80 % bidraget, av de med lägre inkomst använder endast 48 % bidraget. Att många inte använder det statliga tandvårdsbidraget har delvis sin förklaring i att 28 % inte känner till att det finns.

9 av 10 svenskar känner förtroende för sin tandläkare och den vård man får. Men det är stor skillnad mellan åldrarna: bland 25–29-åringar uppger endast 46 % att de alltid får den vård som är bäst för dem, mot 72 % av patienterna i åldern 70–79. Nöjdheten med tandvården återspeglas även i Svenskt Kvalitetsindex. Ända sedan SKI började mäta nöjdhet inom tandvården har betygen varit mycket höga. I år noterades även ett historiskt högt resultat, där nöjdhetsindex nådde 81,1 vilket är en förbättring mot fjolårets 75,6.

Det var främst enklare ingrepp som fick vänta under coronaåret. Smärt- och sjukdomsbehandling minskade mest, där ingår borttagning av tandsten som vanligaste åtgärderna. Antal tandfyllningar hade också en stor minskning.

  • Smärt- och sjukdomsbehandling: -20 %
  • Tandfyllningar: -15 %
  • Kronor, protetik: -13 %
  • Diagnostik: -13 %
  • Hälsofrämjande: -10 %
  • Tandutdragningar, operationer, implantat: -8 %
  • Rotfyllningar: -8 %
  • Käkfunktion, bettskena: -5 %
  • Tandreglering: -4 %

På frågan om hur patienter upplevt sin vårdgivares hantering av pandemin så får tandvården mycket höga betyg. 9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och att den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.

 

Den stora Tandhälsorapporten är framtagen av Aqua Dental. Rapporten är skapad genom en gedigen genomlysning av befintliga undersökningar och rapporter från till exempel Försäkringskassan, Socialstyrelsen och statliga offentliga utredningar (SOU); aktörsintervjuer med branschexperter; samt en kvantitativ opinionsundersökning via webbpanel som är representativ för vuxna befolkningen i Sverige (18 år och äldre).