Nya nationella riktlinjer för tandvård

Nu finns helt nya rekommendationer om bland annat barntandvård och tandvård för personer som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättningar.

Socialstyrelsen . har tagit fram nya nationella riktlinjer för tandvård. Den förra versionen från 2011 utgår därmed.

Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och behandlare och omfattar tandvårdens områden att

  • främja hälsa och förebygga sjukdomar
  • utreda och diagnostisera
  • behandla och rehabilitera

Nu med nya områden

Många rekommendationer är kvar från den förra versionen, ibland något justerade. Nu finns dessutom helt nya rekommendationer om bland annat barntandvård och tandvård för personer som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättningar.

Gäller både dig som beslutar och dig som behandlar

Rekommendationerna gäller undersökningar och behandlingar som kan vara särskilt viktiga för att besluta om utbud och resursfördelning i tandvården, men de ger även dig som möter patienter vägledning. Riktlinjerna inkluderar även indikatorer, som du använder för olika typer av uppföljningar och utvärderingar. De är dessutom en kunskapsbank för aktuell forskning.

Riktlinjerna ingår i underlaget när Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka åtgärder som ska få statligt tandvårdsstöd.

Riktlinjerna i korthet

Viktigt att bedöma risker och behandla orsaken till problemen

Tandvårdspersonalen behöver arbeta systematiskt för att ta tillvara tandvårdens resurser effektivt. Man bör till exempel bedöma risken för olika sjukdomar i munnen hos alla som undersöks. Därefter bör man utreda orsakerna till de upptäckta riskerna och skadorna, tillsammans med patienterna. Därmed blir det också möjligt att behandla det som ligger bakom, och inte bara patientens symtom. Sådan orsaksinriktad behandling behöver bli vanligare i tandvården.

Med stöd av de systematiska arbetssätten kan tandvården prioritera patienter med hög risk för dålig munhälsa, vilket på sikt sannolikt förbättrar deras munhälsa.

Tandvården är viktig för att förebygga ohälsa

En god munhälsa är viktig för människors allmänna livskvalitet. Tandvården behöver därför förebygga dålig munhälsa genom att uppmärksamma ohälsosamma matvanor, rökning med mera. Tandvården är en viktig aktör i att ge stöd för beteendeförändringar tillsammans med annan hälso- och sjukvård.

Tandvården behöver samverka mer med övriga aktörer

Tandvården behöver samverka mer med den övriga hälso- och sjukvården, barnhälso-vården, skolan, socialtjänsten (det vill säga den kommunala omsorgen) samt med andra aktörer, för att främja en god munhälsa. På motsvarande sätt behöver givetvis övriga aktörer öppna för samverkan med tandvården.

Munhälsan och tandvården behöver bli mer jämlik

Det finns skillnader i både munhälsa och tandvård i Sverige. Munhälsan är generellt sämre hos personer med låg inkomst, kort utbildning eller olika funktionsnedsättningar jämfört med andra grupper. Mönstret är därmed detsamma som för den allmänna hälsan. Med dessa riktlinjer vill Socialstyrelsen bidra till en mer jämlik munhälsa och tandvård. Socialstyrelsen kommer också att utvärdera hur tandvården följer riktlinjerna.

Välkommen med synpunkter

De nya nationella riktlinjerna för tandvården gäller, men fram till 31 januari 2022 kan alla intresserade lämna synpunkter. På Socialstyrelsens webb finns instruktioner. Under hösten 2022 publiceras en uppdaterad version av riktlinjerna, med utgångspunkt från inkomna synpunkter.