Hälsopromotörer ska minska skillnader i tandhälsa

Hälsopromotörer. Från vänster: Henrik Beyer – Nordöstra Göteborg, Kristin Hammarsträng – Sylte och Dalaberg, Therese Eklöf – Borås, Hanna Wetterling – Åmål, Jennie Gustafsson-Hillerström – Nordöstra Göteborg, Christina Bertling – projektledare och hälsopromotör i Biskopsgården (i mitten). Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland

Den 28 oktober . fattade tandvårdsstyrelsen beslut om att godkänna Folktandvårdens affärsplan för år 2022. Ett mål i affärsplanen är att minska skillnader i livsvillkor och tandhälsa, bland annat genom att projektanställa hälsopromotörer på klinik.

– Hälsopromotörer är ett sätt för Folktandvården att bidra till en bättre och mer jämlik tandhälsa. Målet är att minska karies bland små barn genom att stötta familjer till goda vanor, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M).

Projektet med hälsopromotör på klinik började som en pilot år 2019 i Borås. Efter goda resultat utökades och förlängdes satsningen till årsskiftet 2023-2024. Projektet finansieras med sociala investeringsmedel av Regionutvecklingsnämnden och Folktandvården Västra Götaland.

Sedan i augusti i år finns fem hälsopromotörer i Uddevalla, Trollhättan, Borås, Åmål och Göteborg.
– Hälsopromotörernas roll är att ha hälsosamtal med familjer där det finns risk för karies och stötta dem i att hitta goda vanor. En annan viktig del är att samverka med andra organisationer i kommunen som möter samma målgrupp, till exempel familjecentraler, öppen förskola och barnavårdscentraler, säger Stina Bertling, hälsopromotör och projektledare.

Bakgrunden till satsningen är att man under en period sett en ökning av karies bland små barn (0-6 år).
– Nu har ökningen stagnerat, men tandhälsan är fortfarande ojämlikt fördelad i befolkningen. Det positiva är att vi kan påverka utvecklingen av karies genom att ändra våra levnadsvanor, säger Stina.