Forskning av äldre och munhälsa gav stipendium

Maria Snögren, doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon vurmar för vård av äldre och menar att munhälsan måste ses som en del av en helheten när det gäller vård av äldre.

Maria Snögren, . doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon studerar om en digital utbildningsplattform påverkar vårdpersonalens kunskaper om och attityder till munhälsa samt äldres beskrivning av vad munhälsa är.

– Vi vet att munhälsan ofta blir bortglömd och att munnen är förknippad med stor integritet . Men vi måste se munhälsan som en del av en helhet när det gäller vård av äldre, säger Maria Snögren.

Maria Snögren har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt hälso- och sjukvård och framför allt åt olika former av vård av äldre. Hon är sjuksköterska och även utbildad specialistsjuksköterska inom området vård av äldre. En vidareutbildning som hon läste vid Karolinska Institutet och som hon nu själv ska undervisa i på Högskolan i Skövde vid sidan av sin forskning. Maria konstaterar att en stor del av befintlig forskning kring munhälsa utgår från tandläkares och tandsköterskor perspektiv, inte omvårdnadsperspektivet.

– Det är få studier ur omvårdnadskontexten och ändå vet vi att munhälsan har en stor betydelse för den allmänna hälsan. De intervjuer jag genomfört i en av mina delstudier har varit med ganska friska äldre personer och de visar att munhälsan är väldigt viktig för dem och att de har lagt ner mycket pengar på sina tänder genom åren. Det är också personer som både har sett och upplevt en omfattande utveckling av den svenska tandvården över tid. Det finns en oro för att de inte ska få hjälp med sin munhälsa när de är i behov av mer hjälp och vård i sitt hem eller på ett särskilt boende.

Viktigt att se helheten i äldrevården

Maria menar att hon vill förmedla att man inom äldrevården, i större utsträckning, bör börja se munnen och munhälsan som en del av en större helhet i omvårdnadsarbetet.

– Att kunna äta, dricka och prata ses av många som en självklarhet och kan betyda mer än om man kan gå eller stå som äldre. Munnen och munhälsan har stor betydelse för hälsan och måendet. Det är många olika parametrar som spelar in och det är intressant att ämnet inte är så belyst sedan tidigare. Under åren har forskare tittat en del på kost, nutrition och kariesgrad, men väldigt lite på munvård i stort.

Målsättningen med avhandlingen, Digital utbildning i munhälsa – En intervention på särskilt boende, är att studera en digital utbildningsplattform för vårdpersonal.

– Det är inga konstigheter, utan den mesta kunskapen finns redan inom vården när det gäller munhälsa, men frågan är varför man inte använder den i större utsträckning. På något sätt är det lättare att torka någon i rumpan, än att borsta tänderna. Det är en stor integritet kring just munnen.

Det är viktigt att skapa förståelse för att munhälsan omfattas av omvårdnaden som ska ges. Personer på särskilt boende har störst risk att få en försämrad munhälsa. Området prioriteras ofta inte i det dagliga arbetet.

– Pandemin har på många sätt visat att området med vård av äldre är eftersatt och att man måste höja statusen på äldrevården. Äldrevård är ofta avancerad sjukvård med patienter som har en helt annan komplexitet än yngre, eftersom de i regel har flera olika sjukdomar som påverkar hälsotillståndet.

Både teori och praktik

Med många års erfarenhet från hälso- och sjukvården samt omfattande forskning ser Maria fram mot att ta emot de studenter som i vår börjar läsa både till sjuksköterskor och till specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre på Högskolan i Skövde.

– Det känns också som kommuner och regioner nu börjar få upp intresset för äldrevården och vi ser att de satsar mer på utbildningstjänster och det är väldigt positivt.

Fakta: Astrid Janzons stipendium

Delas årligen ut till två mottagare som vardera får 75 000 kronor. Mottagarna ska året efter tilldelningen hålla ett föredrag om sin forskning i samband med att Astrid Janzons stiftelse anordnar ett symposium på temat hälso- och sjukvård. Astrid Janzons stiftelse grundades 2004 till minne av sjuksköterskan Astrid Janzon 1907-2000.