Samband mellan parodontit och framtida diabetes

De båda kroniska, icke smittsamma sjukdomarna parodontit och diabetes är oberoende av varandra associerade till mortalitet och är dubbelriktat associerade med varandra.

En svensk registerstudie . analyserade data från 8 983 patienter som fick vård för parodontit vid Gävle sjukhus mellan 1980 och 2015. Samkörning med andra register identifierade de som sedan fick typ 2-diabetes innan 2015, vilket gav en medianuppföljningstid på 21 år. Ingen hade diagnostiserad diabetes vid behandlingen för parodontit. Sammanlagt fick 711 patienter senare typ 2-diabetes.

Färre tänder och mer blödning vid sondering (bleeding on probing, BOP) var signifikant associerat med framtida typ 2-diabetes efter justering för ålder, kön, rökning, utbildningsnivå och civilstånd. Detsamma gällde dålig respons på behandlingen mot parodontit.

Lägre grad av inflammation

En möjlig förklaring till sambandet, enligt forskarna, är att de patienter som har en god behandlingsrespons troligen har en fortsatt lägre grad av inflammation i kroppen, vilket minskar risken för framtida diabetes.

Studien hittade ingen inter­aktion mellan rökning och dålig behandlingsrespons, men när rökare och icke-rökare analyserades separat sågs sambandet mellan dålig behandlingsrespons och diabetes främst i gruppen rökare. Det understryker än en gång hur viktigt rökstopp är vid behandling mot parodontit.

Tandläkartidningen/Anja Castensson

Fakta

De båda kroniska, icke smittsamma sjukdomarna parodontit och diabetes är oberoende av varandra associerade till mortalitet och är dubbelriktat associerade med varandra.

I en rapport från 2018, som tagits fram gemensamt av International Diabetes Federation och European Federation of Periodontology, har syftet varit att uppdatera evidensen för sambandet och undersöka hur en effektiv behandling av parodontit påverkar metabolisk kontroll, till exempel HbA1C-värdet hos personer med diabetes.

Rapporten konstaterar att det finns stark evidens för att personer med parodontit har förhöjd risk för dysglycemia (avvikelser i blodglukosnivåer) och insulinresistens. Kohortstudier visar även att personer med diabetes som har parodontit har signifikant högre HbA1C-värden. En trolig mekanism för denna påverkan är förändringar i det parodontala mikrobiomet. Man vet också att parodontit är associerat med en högre risk för att få typ 2-diabetes

Parodontit (eller parodontal sjukdom) är en bakteriell infektion av de vävnader, ligament och ben som omsluter och stödjer dina tänder, även känt som parodontium.

Det är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom. Parodontit är irreversibel och kan leda till tandlossning. Det kräver medicinsk eller dental behandling. (parodontax.se)