Digitaliseringen av tandvården ska bli mer enhetlig

Sveriges Tandläkarförbund ser stora fördelar med möjligheten att dela vård- och omsorgsdokumentation mellan vårdgivare

Regeringen har gett . E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till hur en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården samt tandvården kan genomföras.

E-hälsomyndigheten ska samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen inom dessa områden.

Sveriges Tandläkarförbund ser stora fördelar med möjligheten att dela vård- och omsorgsdokumentation mellan vårdgivare. För tandvårdens del är det exempelvis viktigt att få information om läkemedel som en patient tar. Vid delgivning och överföring av vård- och omsorgsdokumentation är det viktigt att patienterna får information om att uppgifterna kommer att vara tillgängliga för andra vårdgivare och behandlare.

– Förtroendet i relationen mellan patienten och tandläkaren bygger på att patienten ska kunna lita på att den information som lämnas till tandläkaren behandlas på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att behörigheten till uppgifterna begränsas till det som är nödvändigt för att varje användare ska kunna fullgöra sin behandling, säger Chaim Zlotnik, förbundsordförande vid Sveriges Tandläkarförbund.

Det måste också finnas ett skydd för den personliga integriteten när mottagande vårdinstans behandlar uppgifterna. Säkerhetsrutiner, till exempel regelbundna loggkontroller, är viktigt. Fördelarna som ett utlämnande av eller tillgång till uppgifter måste alltid vägas mot de nackdelar som kan uppkomma. Omvänt kan tandvården informera övriga hälso- och sjukvården om exempelvis en patient reagerar avvikande på ett material eller läkemedel vid tandvårdsbehandlingar.

– Det är ett stort ansvar att få mycket information om en individ. Det kommer att ta tid att läsa in sig och vi måste ges förutsättningar i form av såväl tid som kunskap. Att tolka vilken information som kan vara relevant för behandlingen måste få ta tid och är troligen något som patienterna kommer att förvänta sig att vi har gjort och att vi har en bild av de individuella förutsättningarna när patienten sätter sig i stolen. En stor fråga är den gemensamma nomenklaturen. Begrepp och innebörder måste kalibreras annars är ett omfattande arbete med gemensamma journalsystem ogjort då den förväntade nyttan inte går att uppnå, säger Chaim Zlotnik.

Läs mer: https://www.tandlakartidningen.se/nyhet/sa-ska-tandvardens-digitala-system-bli-mer-enhetliga/