Utseendet oftast viktigast vid val av behandling av hypodonti

När man undersöker . vad som är betydelsefullt för unga och deras föräldrar vid val av behandlingsmetod vid hypodonti är utseende den viktigaste faktorn, men variationen mellan olika människor är stor.

Vid hypodonti saknas en eller flera tänder, och vid valet av behandling ställs den unga och hens föräldrar inför svåra val, där en rad olika faktorer behöver vägas mot varandra.

Brittiska forskare har därför gjort ett valmodelleringsexperiment, där försökspersoner fyllde i ett frågeformulär som skulle mäta hur viktiga de ansåg att olika aspekter av behandlingen var – väntetid, behandlingstid, risk för problem under behandlingen, risk för smärta under behandlingen, bett och utseende.

122 ungdomar, 56 föräldrar och 26 par av ungdom plus förälder fyllde i formuläret online. Dessutom fick 15 par av ungdom plus förälder svara på formuläret under övervakning av forskarna.Den egenskap som sammantaget gavs störst betydelse var utseende efter behandlingen. Variationen i hur olika aspekter vägdes mot varandra var emellertid betydande, och försökspersonerna delade upp sig i fyra distinkta grupper:

  • För 39 procent av försökspersonerna var frågan om smärta och besvär under behandlingen viktigast.
  • För 31 procent av försökspersonerna var frågan om utseende viktigast, men inte dramatiskt mycket viktigare än något annat.
  • För 22 procent var frågan om utseende tre gånger viktigare än något annat.
  • För 9 procent var det svårt för forskarna att dra några tydliga slutsatser om personernas preferenser.

Några tydliga skillnader mellan föräldrar och ungdomar gick inte att se, men när forskarna analyserade interaktionen inom paren av ungdom plus förälder kunde man se stora skillnader mellan somliga par som gemensamt förhandlade sig fram till ett ställningstagande, och andra par där den ena parten dominerade.

Källa: Tandläkartidningen