Region Dalarna bäst på uppsökande munvård till äldre och funktionshindrade

I Dalarna är det cirka 5 200 personer som tillhör den grupp som får tandvårdsstöd på grund av att de har omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad.

89 procent av länets invånare . som är berättigade till nödvändig tandvård fick under 2022 uppsökande munhälsobedömningar. ”Det goda resultatet bygger på samarbetet med Dalarnas kommuner”, säger Ann-Marie Franklin, enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna.

Region Dalarna är bäst bland landets regioner på att nå ut med uppsökande verksamhet till de äldre och funktionshindrade som stödet är avsett för. Det visar den årliga uppföljningen av regionernas arbete med det särskilda tandvårdsstödet från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Dalarna har under många år haft ett mycket bra resultat. Det framgångsrika samarbetet mellan kommunernas sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer, Folktandvårdens folkhälsofunktion samt Region Dalarnas beställarenhet för tandvård är avgörande. Samarbetet är uppbyggt under lång tid då det startade 1999, säger Ann-Marie Franklin.

I Dalarna är det cirka 5 200 personer som tillhör den grupp som får tandvårdsstöd på grund av att de har omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad. Alla som har tackat ja till besök av tandhygienist har fått besök.
Samarbetet mellan kommuner, Folktandvården och Region Dalarnas beställarenhet resulterar också i att vård- och omsorgspersonal får årlig utbildning i munvård.

Region Dalarna har under 2022 utbildat 3 155 personer som arbetar inom omsorgen i munhälsa, vilket är mest i Sverige.

– Det goda samarbete vi har mellan alla parter bidrar till mindre lidande och mindre tandvårdskostnader totalt, då det betyder mycket för munhälsan att jobba förebyggande med kunnig personal i kommunerna. En god munhälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och förmåga att tillgodogöra sig föda, säger Ann-Marie Franklin.

Om Region Dalarnas tandvårdsstöd
Regionens tandvårdsstöd riktar sig främst till personer med ett omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad på grund av funktionshinder eller långvarig sjukdom. Tandvårdsstödet består av tillgång till tandvård som om det vore sjukvård, men också en uppsökande verksamhet. Varje person har möjlighet att tacka ja till ett besök av tandhygienist som gör munhälsobedömning och ger råd om hur munnen ska skötas. Det är Folktandvårdens folkhälsofunktion som ansvarar för att alla som har tackat ja till ett sådant besök också får det. De ansvarar också för att utbilda vård- och omsorgspersonal på boenden och i hemtjänsten.

 

Källa: Pressmeddelande Region Dalarna