Stöd till vårdpersonal för att möta personer som involverats i gängkriminalitet

"Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver få stöd i hur de ska bemöta de personer som de kommer i kontakt med och som på något sätt drabbas av eller på annat sätt har koppling till kriminella nätverk", säger Acko Ankarberg Johansson.

Socialstyrelsen . ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer.

– Det brottsförebyggande arbetet måste ske inom alla delar av samhället . Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver få stöd i hur de ska bemöta de personer som de kommer i kontakt med och som på något sätt drabbas av eller på annat sätt har koppling till kriminella nätverk. Det behövs också bättre kunskap om möjlig samverkan inom verksamheter eller över organisations- och huvudmannagränser för att kunna göra lämpliga insatser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Våld som är kopplat till kriminella nätverk har ökat kraftigt de senaste åren och allt fler barn och unga involveras och utnyttjas i kriminella aktiviteter. Det har också blivit vanligare att personal inom hälso- och sjukvården och tandvården bemöts hotfullt och våldsamt.

–Tandvården och hälso- och sjukvården möter regelbundet barn och unga. Vi vill därför stärka personalen så de på ett bättre sätt kan möta barn och unga som riskeras att involveras och utnyttjas i kriminella aktiviteter, säger socialminister Jakob Forssmed.

Uppdraget till Socialstyrelsen innebär att myndigheten ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för personal i hälso- och sjukvården samt tandvården att använda i mötet med personer som är involverade i eller drabbade av kriminella nätverk eller andra våldsbejakande miljöer.

Kunskapsstödet ska bland annat innehålla kompetensutvecklande insatser avseende akut omhändertagande av våldsutsatta personer och övergripande kunskap om relevant lagstiftning.

 

Källa: Pressmeddelande Regeringen.se