IVO kallar till möte om Covid-19

"Om utbrottet av Covid-19 hade skett idag, vad hade vi gjort om från våren?" är en av frågorna som kommer diskuteras.

Inspektionen för vård och omsorg . har kallat till möte om prioriteringar och lärdomar avseende Covid-19. Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar och hoppas bland annat på sikt få tydligare riktlinjer för tandvården vid krissituationer.
– Vi har nu en extrem situation som påverkar tandvården på många sätt, och det är självklart viktigt för oss som förbund vara med i diskussionerna om vad som nu skall prioriteras och vilka lärdomar vi fått under pandemin, säger Marie Udén, ordförande STF.

Under dagen, den 5 november, ges en lägesbild och kommande prioriteringar i spåren av pandemin för Inspektionen för vård och omsorg. Peder Carlsson, chef för tillsynsavdelning mitt, presenterar tillsammans med Carina Ragnarsson, enhetschef vid tillsynsavdelning nord och Lena Odeborg, inspektör vid tillsynsavdelning syd, IVO:s tillsyn med anledning av den pågående pandemin och vilka prioriteringar myndigheten gör framöver.

Man kommer också gemensamt diskutera utifrån frågeställningarna; Om utbrottet av Covid-19 hade skett idag vad hade vi gjort om från våren? Vad hade vi gjort annorlunda? Vilka lärdomar från den pågående Coronapandemin tar vi med oss till kommande pandemier? Vad önskar vi att vi visste eller hade på plats i april? I februari? Fokus för frågeställningarna kommer att vara samverkan.

Lärdomarna man dragit under pandemin hoppas Marie Udén kommer att utmynna i tydligare nationella riktlinjer för tandvården vid en krissituation.

– Vi vet att många av våra medlemmar fått arbeta under väldigt pressade situationer, där det saknats tydliga instruktioner. Det är viktigt att våra erfarenheter från det senaste halvåret utmynnar i en tydligare handlingsplan för hur vi ska agera i en liknande situation.

–   Vi har från STF skickat ut frågeställningarna till våra lokalföreningar och sektioner. Vi har fått in väldigt många bra svar. Det visar på ett stort engagemang i förbundet och vikten av att tillhöra sitt yrkesförbund, som hela tiden jobbar för förbättringar. Det ger dig som medlem möjlighet att göra din erfarenhet och röst hörd.