Regeringen vill stärka försörjningen av kompetens inom tandvården

"Kompetens ska kunna bibehållas och det ska vara möjligt att följa med i utveckling och forskning" säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ger . en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå de förändringar som behövs för att hälso- och sjukvården och tandvården ska ha tillgång till rätt kompetens och en hög patientsäkerhet, såväl nu som i framtiden.

– Det här är ett viktigt led i att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen, inte minst inom tandvården. Det öppnar möjligheterna för fler karriärvägar och därmed att fler väljer att stanna kvar inom vård- och omsorgsyrkena, säger socialminister Jakob Forssmed.

En del är att se till att regelverk och strukturer som berör reglerade yrken, specialistkompetenser och specialist-utbildningar samt vidareutbildning och fortbildning är effektiva. Möjlighet till och krav på fortbildning ska också analyseras.

– Det måste vara tydligt vad både arbetsgivare och arbetstagare kan förvänta sig i form av förvärvad kompetens efter genomgången vidareutbildning av reglerade yrkesgrupper. Det är därför viktigt att vi nu ser till att vi har ett regelverk för att säkerställa att vi har rätt förväntningar på de vidareutbildningar och specialistyrken som finns samtidigt som patientsäkerheten stärks, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Kompetens ska kunna bibehållas och det ska vara möjligt att följa med i utveckling och forskning. Därför ska det samtidigt utredas hur fortbildning kan säkerställas, vilket är viktigt både för arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen har beslutat om ett kommittédirektiv rörande behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård. Utredaren ska bland annat:

  • .bedöma hälso- och sjukvårdens och tandvårdens eventuella behov av yrkesreglering för nya yrkesgrupper
  • bedöma det eventuella behovet av reglerad specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrkesgrupper
  • kartlägga befintliga möjligheter till vidareutbildning för reglerade yrkesgrupper
  • analysera behovet av förändringar i hur kvaliteten i vidareutbildningar säkerställs
  • bedöma om det är lämpligt att införa krav på kontinuerlig fortbildning för de yrkesgrupper som ingår i yrkeskvalifikationsdirektivet samt överväga hur övrig vårdpersonals behov av fortbildning kan tillgodoses
  • lämna författningsförslag

 

Källa: Regeringen.se